Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 

 1. Toepassingsgebied

 

Voor alle zakelijke relaties tussen Zen Spirit Plus, vertegenwoordigd door dhr Patrick CATRY, hierna vernoemd als Zen Spirit Plus, en de koper zijn uitsluitend de op het moment van de bestelling geldende volgende algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden worden door ZEN SPIRIT PLUS niet geaccepteerd, tenzij er sprake is van een voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 1. Contractpartij

 

ZEN SPIRIT PLUS sluit contracten over de levering van goederen uitsluitend af met:

 • natuurlijke personen met volledige handelingsbevoegdheid die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of
 • rechtspersonen

 

De klant verklaart door te klikken in de webshop op de knop "Ik wil kopen", dat hij aan deze voorwaarden voldoet.

De klant verklaart door het ondertekenen van een aankoop/bestelbon, dat hij aan deze voorwaarden voldoet.

 

 1. Sluiten van een overeenkomst

 

De bestelling van de klant bij ZEN SPIRIT PLUS is een aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Wij zullen de ontvangst van de bestelling bij ons bevestigen door een e-mail naar het e-mailadres te sturen dat u heeft opgegeven op het bestelformulier. In deze e-mail worden nogmaals de bestelde artikelen, de afzonderlijke prijs en de totale prijs, alle toepasselijke verpakkings-en transportkosten en het totale bedrag van de bestelling aangegeven. Deze e-mail betekent expliciet geen aanvaarding van het voorgaande door de klant gemaakte aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Alle aanbiedingen van ZEN SPIRIT PLUS zijn vrijblijvend. De koopovereenkomst komt slechts tot stand door verzending van de bestelde goederen naar het opgegeven adres of door afgifte na betaling aan klant.

 

 1. Garantie

 

Materiaal- en fabricagefouten vallen onder de wettelijke garantie.

 

Wanneer een artikel binnen 24 maanden na aankoop op grond van materiaal- of fabricagefouten kapot gaat gelieve u dit terug te sturen.  Voeg aan uw retourzending de factuur of een kopie toe. Als u niet langer over de factuur beschikt is ook het bestel-, factuurnummer of klantnummer voldoende.

 

 1. Prijzen

 

Op de bestellingen in de webshop zijn de op het moment van de bestelling aangegeven prijzen van toepassing.

Op de rechtstreekse verkopen zijn de aangegeven prijzen op de producten van toepassing.

De prijzen zijn eindprijzen, inclusief de wettelijke bepaalde BTW.

 

 1. Verzending via webshop

 

Bestellingen met de optie standaard verzending zijn gratis. De kosten voor andere verzendopties worden voor het voltooien van de bestelling aangegeven.

 

Op leveringen naar een niet-EU-land kunnen extra invoerrechten, belastingen en toeslagen van toepassing zijn.

 

Wanneer een onjuist leveringsadres is aangegeven behouden wij ons het recht voor om u de voor de retourzendingen gemaakte kosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt wanneer de besteller in gebreke blijft ten aanzien van het in ontvangst nemen van de bestelling.

 

 1. Levering

 

Levering van pakketpost vindt door de week plaats (en bij levering in Duitsland ook op zaterdag). Wilt u een ander leveringsadres dan het factuuradres, geef dat dan s.v.p. meteen aan bij de bestelling.

 

Accepteer a.u.b. geen beschadigde pakketten of pakjes! Weiger de goederen in geval van schade in ontvangst te nemen en laat het ons weten.

 

Wanneer u niet kunt weigeren om de goederen in ontvangst te nemen dan dient u de bezorger te vragen om een bewijsstuk van de beschadigingen en vervolgens contact met ons op te nemen.

 

Controleer a.u.b. direct bij de ontvangst van de bestelde goederen of deze compleet en onbeschadigd zijn. Klachten die bij ZEN SPIRIT PLUS  7 dagen na ontvangst van de goederen binnenkomen, kunnen niet meer worden geaccepteerd.

 

Hierbij blijven uw wettelijke garantierechten onverlet.

 

 1. Herroepingsrecht

 

Met betrekking tot uw 14-daagse recht van annulering verwijzen wij u naar het herroepingsrecht.

 

Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer goederen worden geleverd, die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant, zoals b.v. bij graveringen of die anderszins duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de klant.

 

Wanneer een artikel binnen 24 maanden na aankoop op grond van materiaal- of fabricagefouten stuk gaat gelieve u dit terug te sturen.  

 

Ongeachte de wettelijke annuleringstermijn kunt u de producten 30 dagen lang uitproberen. Indien u niet tevreden bent kunt u de producten op eigen kosten terugsturen naar de verkoper. Voeg aan uw retourzending de factuur of een kopie toe. Als u niet langer over de factuur beschikt is ook het bestel-, factuurnummer of klantnummer voldoende. Als de wettelijke annuleringstermijn al is verstreken krijgt u de aankoopprijs met aftrek van 15% administratiekosten terug.

 

Uitzondering: m.b.t. de producten Magnet4Go, MagnetWalk of MagnetBandage dienen de artikelen als nieuw en opnieuw verkoopbaar te worden teruggestuurd. Alleen maar passen is toegestaan, maar deze artikelen mogen niet meerdere dagen worden gedragen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

Alle aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van ZEN SPIRIT PLUS tot de definitieve en volledige betaling van de koopprijs en eventuele verzendkosten. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan zal de koper wijzen op het eigendomsrecht van ZEN SPIRIT PLUS en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien de koper met de betaling in gebreke blijft of verzuimt hij verwijtbaar te voldoen aan andere essentiële contractuele verplichtingen, dan heeft Zen Spirit Plus het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te vragen of, indien van toepassing, overdracht te eisen van de terugvorderingsrechten van de koper jegens derden.

 

 1. Tevredenheid

 

We willen dat u met onze diensten en onze producten 100% tevreden bent. Bij vragen helpen we u als zelfstandige distributeur Energetix. Wanneer u nog extra hulp nodig heeft staat u uiteraard de telefooncentrale in Bingen Duitsland onder het telefoonnummer +49 (0) 6721 18230 ter beschikking.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

Zen Spirit Plus is slechts aansprakelijk ingeval een wettelijke vertegenwoordiger opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

 

Deze aanbieding is, met inbegrip van beschrijvingen en prijzen, met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele typografische fouten, wijzigingen of voor de doorlevering van alle producten gedurende de looptijd van de catalogus.

 

 1. Slotbepalingen

 

Op de rechtsverhoudingen tussen ZEN SPIRIT PLUS en de koper als ook op de betreffende voorwaarden is het Duitse recht van toepassing. Bevoegde rechtbank voor beide partijen is - voor zover wettelijk toegestaan - Bingen. Indien de klant een consument is en zijn woonplaats niet in de Europese Unie heeft, is Bingen ook de plaats van jurisdictie. In alle communicatie met consumenten binnen de Europese Unie kan ook de rechtsmacht van de woonplaats van de eindgebruiker van toepassing zijn, voor zover het dwingende rechterlijke bepalingen van het consumentenrecht betreft.

 

Het recht van koper op verrekening bestaat niet, tenzij de vordering niet wordt betwist of legaal door een rechtbank is vastgesteld. Wanneer de klant een handelaar is volgens het Wetboek van Koophandel of een publiekrechtelijk lichaam, dan zijn plaats van levering en van betalingen en plaats van jurisdictie Bingen.

 

De kleuren van de op het internet getoonde producten kunnen om diverse redenen (monitor-instellingen, de kwaliteit van de grafische kaart, etc.) afwijken van het origineel. Mocht een van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

ZELFSTANDIGE DISTRIBUTEURS ENERGETIX